Osobný bankrot - prvé žiadosti a prvé problémy

Autor: Rudolf Trbušek | 18.3.2017 o 12:31 | (upravené 19.3.2017 o 18:03) Karma článku: 10,18 | Prečítané:  18930x

Nová právna úprava osobného bankrotu fyzických osôb mala zjednodušiť prístup dlžníkov k zbaveniu sa svojich dlhov od 1.3.2017. Pozrime sa na situáciu, ktorá u nás nastala  po tomto dátume a názor nech si urobí každý čitateľ sám. 

29.11.2016 bol prijatý zákon č. 377/2016 Z.z., ktorý novelizoval zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Tento zákon má potenciál veľmi výrazným spôsobom zasiahnuť do života dlžníkov, ako aj ich veriteľov s účinnosťou od 1.3.2017. Po schválení zákona v NR SR mali zainteresované osoby 3 mesiace na prípravu procesu tak, aby mohol schválený zákon aj reálne fungovať v praxi. Očakávania niektorých dlžníkov však boli väčšie, ako bola reálna príprava štátu na prvotný "nápor" ľudí a množstvo ich žiadostí o informácie o oddlžení.

Zákon určil povinné zastúpenie dlžníka v konaní o osobnom bankrote. Zároveň z nie celkom pochopiteľného dôvodu stanovil, že jediným subjektom oprávneným zastupovať klientov pri podávaní návrhov na súd pre oddlženie formou konkurzu bude Centrum právnej pomoci (CPP) so svojimi pracoviskami rozmiestnenými v celej SR (int. stránka CPP -  http://www.centrumpravnejpomoci.sk ), alebo advokát určený CPP. V tomto môžeme vidieť zásadný aplikačný problém novej právnej úpravy. Dlžník, ktorý sa chce zbaviť dlhov to nemôže urobiť bez súčinnosti s CPP, keďže je tu povinné zákonné zástúpenie. V tom by možno nebol zásadný problém, veď sme mohli pred pár dňami čítať články, že od začiatku roku CPP posilňovali svoje personálne a materiálne kapacity v súvislosti s novou agendou osobného bankrotou. Čo je však zarážajúcejšie, je skutočnosť, že sa začali vytvárať akési kvázi-poradovníky na pobočkách CPP pre klientov (dlžníkov). Máme 13 dní fungovania nového systému a objednávanie klientov sa v súčasnosti pohybuje v rozpätí okolo 2-3 mesiace vopred

Pozn. autora: Vytváranie akýchkoľvek poradovníkov nepovažujem za najúčinnejší nástroj na prechádzanie prípadnému korupčnému správaniu vo verejnej správe. 

Čiže dlžník počká na objednanie 3 mesiace, potom navštívi CPP a tam mu povedia, aby si doniesol dalšie doklady, ktoré opomenul priniesť so sebou. Zákon č. 7/2005 Z.z. v § 167 určuje, že k návrhu na vyhlásenie oddlženia formou konkurzu podanom na predpísanom tlačive sa pripájajú nasledovné prílohy: a) dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie, b) zoznam osôb spriaznených s dlžníkom, c) zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch,d) zoznam veriteľov,e) vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti, f) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanieNa internetovej stránke CPP sú už v súčasnosti našťastie zverejnené formuláre, ktoré bude musieť dlžník vyplniť,  ako aj "manuál" vo forme stručnej brožúry, Odporúčam si ich pozrieť pred samotnou návštevou CPP, čím sa predíde prieťahom v konaní a opakovaným návštevám CPP rovnakými dlžníkmi.

POZOR! všetky prílohy sú včlenené do formulárov na stránke CPP okrem položky f) -  doklad, nie starší ako 30 dní preukazujúci,že sa voči dlžníkovi vedie exekúcia, alebo iné vykonávacie konanie. 

Čo rozumie zákon č. 7/2005 Z.z. pod označením DOKLAD preukazujúci, že sa voči dlžníkovi vedie exekučné konanie? Väčšine ľudí v prvom rade napadne napr. upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré sa doručovalo aj povinnému v exekúcii. Dlžník by ho mal mať k dispozícii, ak ho nestratil, alebo nevyhodil. 

Zdravým sedliackym rozumom sa dá dospieť aj k inému záveru. Exekučný poriadok  zriadil Centrálny register exekúcií vedený Slovenskou komorou exekútorov (SKE) podľa § 211a zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku (EP). https://cre.sk/CRE-portal/default.aspx?ReturnUrl=%2fCRE-portal%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1 . V zmysle § 211b Exekučného poriadku vydáva SKE potvrdenia a výpisy z Centrálneho registra exekúcií. Výpis a potvrdenie podľa predchádzajúcej vety sú verejnými listinami preukazujúcimi stav evidovaný v registri exekúcií ku dňu ich vydania. Orgány verejnej moci majú bezplatný prístup do centrálneho registra exekúcií, čiže bezplatný prístup má aj CPP!

Teória: Bolo by logické sa domnievať, že ak dlžník nemá k dispozícii DOKLAD o prebiehajúcej exekúcii, tak si ho CPP ako orgán verejnej moci zabezpečí formou elektronickej  súčinnosti (sme v 21. storočí a potvrdenie z CRE si dokáže stiahnuť každý, kto má záujem do 5 minút cez internet) alebo si stiahne a   vytlačí aktuálny výpis o exekúcii dlžníka. 

Prax,  absurdistan: Dlžník navštívi CPP, vypíše prílohy okrem iného Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení. Laik by si myslel, že CPP zabezpečí na základe žiadosti o poskytnutie právnej pomoci hlavne to, čo je ukryté v samotnom názve  žiadosti - právnu pomoc :) Realita je však trochu/alebo viac iná. Najzaujímavejšia je časť tlačiva žiadosti B.4, kde dlžník vyhlási, že sa voči nemu vedie exekúcia (uvedie sa meno exekútora, spisová značka a výška istiny) OK, to dáme. No zaujímavá je hlavne poznámka k B.4 tlačiva žiadosti znejúca nasledovne: Priložte fotokópiu upovedomenia o začatí exekúcie a exekučného titulu. Časť E tlačiva nazvaná poučenie obsahuje nasledovné: "Centrum rozhodne o nároku na poskytnutie právnej pomoci do 30 dní, a to až po doručení riadne vyplneného formuláru žiadosti doloženého všetkými potrebnými dokladmi, t. j. táto lehota začína plynúť až vtedy, keď doložíte všetky požadované doklady Centru a poskytnete všetky informácie potrebné na rozhodovanie Centra o Vašom nároku". Keď som toto čítal, tak mi "ostal rozum stáť". Nechápavo som opakovane čítal túto požiadavku a nevedel som, či sa mám smiať, alebo plakať. 

Zákon jasne hovorí, že k návrhu na konkurz potrebujem  doklad o prebiehajúcej exekúcii. Výpis z CRE je verejná listina. Zákonná požiadavka splnená. Ale pozor, lebo musel byť "génius" človek, ktorý vymyslel túto pascu na dlžníkov. Návrh na konkurz môžem podať len v zastúpení CPP. CPP ma však bude zastupovať až v prípade, keď doložím kópiu upovedomenia o začatí exekúcie a exekučného titulu !!! A toto má byť právna pomoc? Veď je to skôr birokratická tortúra. No ak zámerom bolo administratívne sťažiť a predĺžiť cestu k oddlženiu dlžníka, tak sa to podarilo. Ak by bolo zámerom skutočne a efektívne pomáhať dlžníkom, tak sa  systém mohol nastaviť inak. 

Druhým aplikačným problémom súvisiacim s povinným zastúpením dlžníka CPP je skutočnosť, že CPP boli od svojho založenia zameraní na pomoc osobám v hmotnej núdzi. Profesná slepota zamerania CPP len na pomoc osobám v hmotnej núdzi môže znamenať znemožnenie efektívneho dosiahnutia oddlženia formou konkurzu pre "strednú vrstvu obyvateľov" . V brožure o oddlžení formou konkurzu zverejnenej na stránke CPP sa napríklad dočítame daľší lapsus realizácie a implementácie tohto nového zákona do života. 

Príklad č. 1 

Som pracujúci s priemernou mzdou, mám auto a bývam v podnájme. Cena môho majetku je 6 000 €. Mám veriteľov s pohľadávkami voči sebe vo výške 30 000 €, pričom jeden veriteľ ma už dal na exekúciu. 

riešenie v teórii: som platobne neschopný podľa definície § 3 ods.2 ZKR a IV. časti zákona , prídem 1.4.2017 na CPP požiadam o právnu pomoc (tlačivá mám predvyplnené) v zastúpení pri podaní návrhu na konkurz, predložím výpis z CRE (alebo si ho CPP samo vytlačí - "utopická teória"). Zaplatím CPP 500 € ako preddavok na trovy predbežného správcu. CPP spíše návrh na konkurz, uhradí preddavok súdu (ktorý som zaplatil CPP) a súd do 15 dní v zákonnej lehote rozhodne o mojom oddlžení formou konkurzu. Oddlžený som cca 20.4.2017. Následne 1.5.2017 je zastavená exekúcia, v ktorej mi hrozil predaj auta, a sú odblokované aj môj účet v banke a aj výplata u zamestnávateľa. V následom konkurze prídem o auto a našetrené peniaze (ak ich ešte mám), ak mi napr. auto neukadli zlodeji a teda ak ešte patria do konkurznej podstaty. Hurá , super zákon za ktorý zahlasovali skoro všetci poslanci NR SR, čo sa v  prarlamente v  deň hlasovania nachádzali a ako dlžník som im vďačný. Konečne niečo rozumné pre mňa urobili. Som slobodný a bez dlhov.

(ne)riešenie v praxi, (alebo nájdi 5 rozdielov :): som platobne neschopný podľa definície IV. časti zákona o konkurze, prídem 1.4.2017 na CPP požiadam o právnu pomoc (tlačivá mám predvyplnené) v zastúpení pri podaní návrhu na konkurz, predložím výpis z CRE. Niečo ako súčinnosť s CRE totiž pre CPP neexistuje. Som požiadaný, aby som k žiadosti doložil upovedomenie o začatí exekúcie a exekučný titul. Odchádzam z CPP zháňať požadované dokumenty. Nemám doma upovedomenie o začatí exekúcie, lebo tá začala pred 10 rokmi a exekútor mi doručoval upovedomenie na starú adresu. Trvalý pobyt mám evidovaný na meste ako osoba bez TP. Musím navštíviť exekútora osobne, lebo na e-maily neodpovedá a telefonicky asi doklady nepošle. Podnájom mám v BA, ale exekútor sídli v Košiciach. Super. Dalšie náklady pre platobne neschopného dlžníka. Ak je exekútor ochotný, možno aj dostanem po nahliadnutí do spisu požadované dokumenty a môžem ísť doplniť svoju žiadosť o požadované do CPP. Máme zhruba 25.4.2017. Donesiem doklady do CPP a tam ma požiadajú, aby som podpísal Dohodu o splátkach pôžičky poskytnutej centrom. Tvrdím, že mám 500 € na zaplatenie preddavku pri sebe v hotovosti, t.j., že žiadnu Dohodu o splátkach pôžičky od CPP nepotrebujem, rovnako ako ani žiadnu pôžičku 500 € nepotrebujem. Zamestnanec CPP pozrie do brožúry, ktorú majú zavesenú na internete, alebo už aj vytlačenú v listinnej podobe a tam uvidí napísané: "Dlžník má nárok na poskytnutie právnej pomoci, ak požiadal  o právnu pomoc a ak uzavrel s centrom pomoci dohodu s plátkach na poskytnutú pôžičku CPP"Vyškolený pracovník CPP mi povie, buď si zoberiem pôžiku vo výške 500 €, ktorú nepotrebujem, a ktorú budem splácať, lebo inak nespĺňam podmienku poskytnutia právnej pomoci a nemám nárok, aby ma v CPP zastupovali. Tak chtiac, či nechtiac požiadam CPP o pôžičku (na trovy predbežného správcu) a čakám 30 dní na vybavenie svojej žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. 25.5.2017 rozhodne CPP, že mám nárok na právnu pomoc a 1.6.2017 podá návrh na súd. Súd má zákonnú lehotu 15 dní na vydanie rozhodnutia o odllžení a preto rozhodne 17.6.2017 o mojom odllžení. Medzitým exekúcia pokračovala a exekútor mi strhol 3 výplaty, zobral 1 000 € z účtu v banke (moje úspory) a zároveň predal moje auto. Som úplne bezmajetný a bez peňazí. Som frustrovaný z byrokracie a nadmernej administratívnej záťaže, ktorú som musel na "úradoch" absolvovať. Stratil som ilúzie o  efektívne fungujúcom právnom štáte v prospech občana dlžníka (strednej vrstvy) a budem rád ak mi nabudúce nebude vnucovať potrebu poskytnutia právnej pomoci pro bono. 

Predchádzajúci ilustratívny fiktívny prípad krásne zobrazuje absurdnosť povinného zastúpenia CPP pre dlžníkov, ktorí nie sú v hmotnej núdzi a majú záujem o osobný bankrot formou konkurzu. Určite je na Slovensku veľa osôb v hmotnej núdzi a bez majetku, ktorí nie sú spôsobilí alebo schopní sami si za seba podať návrh na vyhlásenie konkurzu a doložiť súdu zákonom požadované prílohy. Povinné zákonné zástúpenie CPP pre takéto osoby má samozrejme opodstatnenie.

Pre väčšinu "normálnych" ľudí = rozumej stredná vrstva je ich povinné zastúpenie prostredníctvom CPP v konkurze formou osobného bankrotu spôsobom, ako  ich pripraviť o majetok, ktorý ešte majú a dáva "poslednú šancu" exekútorom na zárobok pred zastavením exekúcie pre vyhlásenie konkurzu /oddlženie dlžníka. Ak bolo úmyslom zákonodarcu pomôcť zbaviť sa dlhov nie len "osobám v hmotnej núdzi, bezdomovcom, či asociálnom", ale aj pracujúcim, neúspešným živnostníkom, dôchodcom a vlastne všetkým osobám, ktoré majú 500 € na zaplatenie preddavku na trovy správcu konkurznej podstaty, tak nerozumiem tomu,  prečo štát takýmto osobám vnucuje povinné zastúpenie prostredncítvom CPP, keď  to pre tieto osoby môže byť značne nevýhodné (viď. Príklad č. 1 vyššie).

Pôvodný návrh zákona počítal s rozumnou možnosťou, že povinné zastúpenie (právnu pomoc) môže poskytovať aj advokát. Nie celkom rozumne bola táto kompetencia odňatá advokátom pred schválením konečného znenia zákona a výlučná kompetencia v otázke osobných bankrotov a teda aj prístup ľudí k súdu (ústavné právo na spravodlivý proces) bol limitovaný na byrokratický aparát CPP, ktorý je prioritne určený na pomoc osobám v hmotnej núdzi! 

Zákonodarca, ako keby počítal so situáciou, že všetci , čo budú chcieť zbankrotovať, budú osoby v hmotnej núdzi. A kde sú všetci ostatní (stredná vrstva)? Zákon hovorí, že návrh podáva dlžník v zastúpení CPP alebo advokát určený CPP. Určenie advokáta CPP by teda podľa zákona o konkurze mala byť len formalita. Nemala by byť ničím podmienená a hlavne by mala byť rýchla a efektívna. Zákon o konkurze nepočíta vôbec  s tým, že by sa mali posudzovať nejaké kritéria dlžníka, ako je hmotná núdza ... Zákon o konkurze platí pre všetkých občanov bez rozdielu.

Príklad č. 2

Dlžník má majetok v sume 1 000 € a väčšie množstvo dlhov (15 000 €). Iný majetok nemá. Príde za advokátom, požiada o osobný bankrot formou konkurzu. Advokát si vypýta svoju zmluvnú odmenu 160 € a 500 € (predavok na trovy správcu). Advokát spíše podanie,  podá návrh na konkurz, zaplatí súdu preddavok a dlžník je oddlžený za 15-20 dní po vydaní rozhodnutia súdu o oddlžení. Dlžník je zbavený dlhov za cca 660 €. (Teória a zdravý rozum)

Prax: Klient príde za advokátom, požiada o konkurz. Advokát si vypýta svoju zmluvnú odmenu 300 € a 500 € (predavok na trovy správcu). Advokát musí požiať CPP o to, aby určilo jeho ako advokáta na zastupovanie vo veci os. bankrotu dlžníka. Kde sú stanovené pravidlá toho, či CPP určí advokáta na jeho požiadanie, alebo či môže žiadosť advokáta odmietnuť? Aká je lehota na vybavenie žiadosti o "určení advokáta" a aké sú opravné prostriedky v prípade nevyhovenia návrhu pre určenie advokáta? Je podmienené určenie advokáta CPP hmotnou núdzou klienta? Ak nie je klient v hmotnej núdzi, môže byť určený advokát CPP na zastupovanie klienta pri podaní návrhu na konkurz, alebo ho bude povinne zastupovať centrum? Advokát určený CPP má nárok na náhradu paušálnej odmeny 160 € od štátu (§ 14d vyhlášky 655/2004 Z.z.) pri zasupovaní klienta pri oddlžení. Má nárok na odmenu aj advokát, ktorý si klienta našiel sám, teda klienta, ktorý neprišiel do CPP, ale najskôr za advokátom?

Na posledne položené otázky zatiaľ nepoznám odpoveď, ale dúfam, že na ne poznajú odpoveď aspoň kompetentné osoby v CPP a advokáti, ktorí sú zodpovední za poskytovanie právnej pomoci občanom SR a nie len osobám v hmotnej núdzi. Len čas ukáže ako sa nový zákon uplatní v praxi, no už teraz je zrejmé, že všetko nepôjde úplne hladko. 

Ak by sme chceli hodnotiť efektívnosť novej právnej úpravy na základe rýchlosti s akou dokáže právna úprava ochrániť priemerného dlžníka pred veriteľmi, tak sa dopracujeme k zaujmavému číslu. Lehota na objednanie sa do CPP je 2-3 mesiace, ak máme všetky doklady v poriadku a centrum by v deň našej návštevy podalo návrh na konkurz na súd (zatiľa utópia), tak má súd zákonnú lehotu 15 dní na vyhlásenie oddlženia. Čiže, ak sa dnes rozhodnem, že idem riešiť oddlženie - účinky prídu najskôr o 60 - 100 dní ! Či je to dlhá alebo krátka doba, by bolo posudzovanie subjektívne z mojej strany a preto sa pozrime radšej na právnu úpravu iného štátu. Nemusíme chodiť za príkladom ďaleko. V Českej republike majú v platnosti zákon č. 182/2006 Sb. Insolvenční zákon. Ten v § 101 určuje, že začatie konkurzného konania ("insolvenčního řízení") oznámi súd zverejnením vyhlášky v insolvenčnom rejstříku do 2 hodín od doručenia návrhu súdu.

Zatiaľ čo v ČR je ochrana pred veriteľmi dlžníkovi poskytnutá maximálne do 2 hodín od podania návrhu, väčšinou je to však pár minút po doručení elektronického návrhu na súd. V prípade SR budú dlžníci radi, ak sa im poskytne porovnateľná ochrana do niekoľkých mesiacov. Je zjavné, že rýchlosť ochrany dlžníka pred veriteľom nebude silnou stránkou konkurzu u nás. Rýchlosťou sa nemôžeme rozhodne chváliť, ale v rozsahu oddlženia budeme európska jednička. Oddlženie, ktoré skončí 0 % uspokojením veriteľov pri "nemajetnosti" dlžníka, nemá v EÚ obdobu. To našim bezdomovcom budú závidieť aj západo-európsky bezdomovci  :)

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Kedy advokáti pracujú zadarmo

Vznikol u nás prvý pro bono rebríček.

Stĺpček Jakuba Fila

Figa borová v podaní Igora Matoviča

Krajina si zaslúži mať príčetného premiéra.


Už ste čítali?