Exekučná imunita 2 – ODDLŽENIE.

Autor: Rudolf Trbušek | 22.7.2016 o 23:00 | (upravené 26.2.2017 o 7:47) Karma článku: 10,12 | Prečítané:  6586x

Balíček nových prodlžníckych zákonov z dielne ministerstva spravodlivosti SR rastie ako huby po daždi. Od 1.3.2017 sa môže dlžník FO rozhodnúť pre oddlženie - osobný bankrot formou KONKURZU alebo SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA. 

V predchádzajúcom príspevku som sa v svojom blogu zaoberal možným dosahom navrhovanej novely Exekučného poriadku na exekučné konania po 1.4.2017. V tejto súvislosti  však nie je možné nespomenúť aj navrhovanú novelu zákona č. 7/2005 Z.z. (zákon č. 377/2016 Z.z.) o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá od 1.3.2017 zásadne ovplyvní  životy dlžníkov a aj ich veriteľov.

Dlžník fyzická osoba – nepodnikateľ,  alebo aj živnostník bude mať od tohto roku na výber z dvoch možností pre svoje oddlženie - osobný bankrot: KONKURZ a SPLÁTKOVÝ KALENDÁR. Dlžník musí splniť v zásade dve základné podmienky: 

- vedie sa proti nemu aspoň jedna exekúcia (výkon rozhodnutia)

- je platobne neschopný (Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok § 3 ods. 2 ZKR).

1. KONKURZ

Dlžník bude môcť prostredníctvom  Centra právnej pomoci alebo advokátom určením CPP  podať návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie), ak má aspoň jeden záväzok (veriteľa) po lehote  splatnosti  viac ako 6 mesiacov. Pohľadávka voči dlžníkovi musí byť zároveň v exekúcii. Keďže je v SR viac ako 3 milióny exekúcií, tak nájsť takých dlžníkov asi nebude problém.  Spolu s návrhom bude potrebné uhradiť preddavok na trovy správcu (cca 500 € *presná výška dnes ešte nie je známa. Ak však dlžník nebude mať ani týchto cca 500 €  (napr. osoba v hmotnej núdzi), tak mu ich štát poskytne vo forme pôžičky prostredníctvom Centra právnej pomoci. Celkom zaujímavý nápad poskytovať pôžičku osobe, ktorá je dlžníkom bez majetku a predpokladať, že to v budúcnosti splatí). Súd do  15 dní od podania návrhu rozhodne uznesením  o vyhlásení konkurzu súčasťou ktorého bude aj rozhodnutie o oddlžení. Pre niektorých dlžníkov "cestovateľov" môže byť zaujímavé, že sa týmto spôsobom zbavia dlhov v celej EÚ (teda nie len pohľadávok slovenských veriteľov)

Najpodstatnejším momentom je okamžik, ktorým sa dlžník oddlži. Oproti predchádzajúcej právnej úprave to bude už okamžikom  vyhlásenia konkurzu § 166e

1) O oddlžení rozhodne súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. V uznesení súd uvedie znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú, o ktoré dlhy ide

2) Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.

3) Pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.

4) Na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.

Po vyhlásení konkurzu na dlžníka FO, budú existovať 3 kategórie pohľadávok veriteľov:

C –NEDOTKNUTÉ KONKURZOM (§ 166c)

Na účely terajšej štruktúry pohľadávok pohľadávka zabezpečená záložným právom daňovým, zmluvným, alebo vzniknuté rozh. št. orgánu. Exekučné záložné práva sú vylúčené (nakoľko sa jedná len o procesný zab. Prostriedok v rámci ex. konania – a po vyhlásení konkurzu zaniknú (§ 167f ods. 4 Exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.)

§ 166c ods. 1 písm. c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté)

Nedotknuté konkurzom sú najmä zabezpečené pohľadávky, ďalej pohľadávky na výzivnom pre deti, pracovnoprávne nároky, pohľadávka za zodpovednosti za škodu na zdraví ...

Tieto pohľadávky sa môžu uplatniť v konkurze prihláškou. 

B- VYLÚČENÉ Z USPOKOJENIA (166b)

Ods. 1 Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje

a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni c) pohľadávka zo zmenky (*zmenky tým pádom ako prostriedok zabezpečenia pohľadávky de facto skončia, nakoľko zabezpečenie pohľadávky týmto spôsobom stratí pre veriteľa opodstatnenie. To je asi pozdrav vlády pre niektoré nebankové spoločnosti ,keďže táto úprava postihne všetky zmenky vyhotovené v minulosti) a veritelia takýchto pohľadávok stratia možnosť ich reálne vymáhať. d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom  a iné ..

Tieto pohľadávky nielenže sa vyhlásením konkurzu stávajú nevymáhateľné mimo KNK, ale ich dokonca nemožno ani prihlásiť prihláškou do KNK Podľa § 167l veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.

A – POHĽADÁVKY, KTORÉ SA PRIHLASUJÚ DO KONKURZU (166a)

Len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môže byť uspokojená pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi, ak 166b alebo 166c nehovorí inak.

 Obrovským benefitom pre dlžníka bude, že v zmysle § 167 e) f) po vyhlásení konkurzu na majetok osoby dlžníka budú zastavené všetky prebiehajúce súdne a exekučné konania proti dlžníkovi. Trovy takto zastavených konaní bude platiť oprávnený (veriteľ). Nová exekúcia proti dlžníkovi nebude môcť začať počas prebiehajúceho konkurzu. Zrušia sa všetky exekučné záložné práva na nehnuteľnosti. Je iróniou  že  veritelia, ktorí si uplatnili svoje pohľadávky prostredníctvom exekútora skôr a „ich exekútor“ takto zabezpečil majetok dlžníka pre vymoženie pohľadávky sa dostáva na úroveň „obyčajného“ nezabezpečeného veriteľa, ktorý si svoju pohľadávku ani nevymáhal  prostredníctvom súdneho exekútora a takto šetril náklady. (*V prípade prihlásených pohľadávok do konkurzu totiž správca vykoná rozvrh výťažku pomerne  podľa výšky prihlásených pohľadávok  čiže žiadna priorita podľa zápisu na LV ako pri rozvrhu výťažku exekúcie dnes, keďže EZP je zabezpečovací prostriedok len pre Exekučné konanie, ale nemôže existovať mimo neho).

Majetok dlžníka, ktorý vlastnil v deň vyhlásenia konkurzu bude speňažený (predaný) a z výťažku predaja tohto majetku budú môcť byť uspokojení veritelia. (* Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že nie všetok majetok dlžníka sa bude speňažovať. V zmysle § 167h ods. 4 Konkurzu nepodliehanepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka=nehnuteľnosť do hodnoty +- 10 000  € a majetok dlžníka, ktorý nemožno postihnúť v exekúcii)

Keďže zákon nestanovuje žiadnu minimálnu  hranicu pre uspokojenie veriteľov, v zásade  sa môže stať, že veritelia nedostanú vôbec nič. Vyhlásením konkurzu zanikne aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a celý majetok z bezpodielového vlastníctva bude súčasťou konkurznej podstaty.

Cestou nového konkurzu sa asi vyberú ľudia, ktorí:

a)  nemajú buď  žiadny, resp. majú len minimálny majetok.

b) Pravdepodobne sa konkurz oplatí  aj ľuďom s vyšším pravidelným príjmom (keďže ten im už exekútor nebude môcť zobrať) alebo dôchodkom 

Takýto ľudia budú môcť začať viesť „nový život“ bez dlhov a veriteľov. 

Na čo si však musí dať pozor dlžník je, aby nebol zrušený konkrurz pre nepoctivý zámer t.j., aby uvádzal pravdivé a úplné údaje o svojom majetku, záväzkoch a centre hlavných záujmov tzv. "COMI" musí mať v SR, ak žiada vyhlásiť konkurz v SR. To znamená, že to nebude dlžník, ktorý pracuje a(alebo) býva s ČR, Nemecku alebo Anglicku. V takom prípade by mohlo byť oddlženie zrušené rozhodnutím súdu podľa § 166f ZKR. Preukazovacia povinnosť nepoctivého zámeru je na veriteľovi.

§ 166f ods. 4 "Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené,obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia."  (mám pocit, že z tohto budú mať "radosť" hlavne účtovníci)

2. SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

Druhou formou oddlženia bude forma splátkového kalendáru. Dlžník môže požiadať súd o schválenie splátkového kalendáru. V tomto prípade si bude môcť dlžník ponechať celý svoj majetok a ak súd schváli splátkový kalendár, tak bude dlžník povinný po dobu 5 rokov splácať dlh svojim veriteľom. Zákon navrhuje minimálne 30 % uspokojenie veriteľov  počas 5 rokov. Vo zvyšku 70 % hodnoty pohľadávok budú pohľadávky veriteľov súdne (exekučne) nevymáhateľné. Tento variant pre oddlženie si pravdepodobne zvolia ľudia:

a) ktorí majú majetok vyššej hodnoty, ale nižší príjem počas nasledujúcich 5 rokov . Príjem však musí pokryť 30 % pohľadávok inak nebude môcť splátkový kalendár vzniknúť.

b) ktorí si chcú ponechať svoj majetok a len chcú znížiť svoju dlhovú záťaž o 70 %.

Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o navrhovanej právnej úprave pridávam link na legislatívny proces:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/691

Pozn:  Podľa navrhovanej novely sa oddlženie nebude povinne vzťahovať na zabezpečené pohľadávky (napr. hypotéky v bankách) a v prípade, ak si banka svoju pohľadávku neprihlási v konkurze, nebude môcť byť v zásade predmetom predaja v rámci konkurzu táto nehnuteľnosť dlžníka. Oddlženie v navrhovanej forme vyzerá ako celkom zaujímavý spôsob, ako sa zbaviť raz za 10 rokov všetkých dlhov s tým, že dlžníkovi ostane byt (dom) s hypotékou bez ďalších veriteľov a exekúcií. (*zaujímavé hlavne pre banky a dlžníkov).

K tomuto návrhu zákona bolo vznesených viac ako 600 pripomienok, tak uvidíme v akom znení sa ho   nakoniec   podarí presadiť. V každom prípade sa pre dlžníkov (a špekulantov) črtajú veľmi zaujímavé  možnosti realizácie. Buďme však optimisti a chcime veriť v to, že v tomto štáte existuje u väčšiny občanov morálna zábrana, ktorá im zamedzí v bezbrehom zneužití tohto zákona.  Ak by tomu tak nebolo, bude musieť zákonite nasledovať štátna regulácia – a opätovné sprísnenie zákona v tejto oblasti, čo by malo negatívny dopad hlavne  na tých  "poctivých neplatičov". 

Ani štátna regulácia by nemohla zabrániť tzv. konkurznej turistike, kedy osoba na seba nechá vyhlásiť konkurz v inom štáte EÚ tak, aby zvýšila šancu na oddlženie bez nutnosti platenia dlhov veriteľom, nakoľko im sťaží prihlasovanie pohľadávok, ak na seba nechá vyhlásiť konkurz v cudzine podľa cudzieho práva. Túto výhodu nám garantuje prístup na volný trh EÚ. (bližšie viď Nariadenie Rady č. 1346/2000 o konkurznom konaní.Toto nariadenie bude platiť na konkurzy začaté do 26.6.2017. Na konkurzy začaté od 27.6.2017 sa bude uplatnňovať nariadenie č. Rady EÚ 848/2015) 

Nariadenie EÚ 848/2015 (účinné na konania začaté od 27.6.2017)

- zavádza skúmanie podmienky 6 mesiacov pobytu FO, alebo sídla PO v mieste štátu, v ktorom sa navrhuje vyhlásiť konkurz (oddlženie), tak aby sa predišlo "konkurznej turistike" nazvanej v zmysle nariadenia "taktizovanie pri výbere súdu" , tzv. forum shoping.

- Zároveň na ochranu veriteľov zo zahraničia by mala byť zavedená v zmysle čl. 5 nariadenia možnosť opravného prostriedku proti začatí konania nepríslušným súdom.( Keďže náš ZKR neumožnuje podať odvolanie proti uzneseniu o začatí konkurzného konania § 167a od 1.3.2017 - je otázne, či v tejto časti nebude náš ZKR od 27.6.2017 v nesúlade s európskou legislatívou). A zároveň sa nastoľuje otázka, či môže veriteľ podať odvolanie priamo na základe čl. 5 nariadenia 848/2015, keďže máme prednosť práva EÚ pred vnútroštátnym právom. 

- Správca bude mať povinnosť informovať známych zahraničných veriteľov o začatí konkurzného konania a zavedie sa jednotný formulár na prihlasovanie pohľadávok do konkurzov platný pre celú EÚ.

- v zmysle čl. 25 nariadenia sa do 26.6.2019 vytvorí systém vzájomného prepojenia insolvenčných registrov, čo umožní veriteľom zistiť, že sa začal konkurz na majetok dlžníka v rámci celej EÚ. 

Žiadne skúšobné obdobie určené súdom pred oddlžením a žiadna minimálna výška úhrady dlhov veriteľom môžu od 1.3.2017 učiniť zo SR európsky raj pre konkurzy fyzických osôb (živnostníkov) z EÚ no zároveň má veľký potenciál zariadiť aj konanie pred Ústavným súdom SR o rozpore takejto právnej úpravy s Ústavou SR a ústavným právom veriteľov na vlastníctvo majetku. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Kedy advokáti pracujú zadarmo

Vznikol u nás prvý pro bono rebríček.

Stĺpček Jakuba Fila

Figa borová v podaní Igora Matoviča

Krajina si zaslúži mať príčetného premiéra.


Už ste čítali?