Exekučná imunita v roku 2017?

Autor: Rudolf Trbušek | 13.7.2016 o 21:08 | (upravené 9.2.2017 o 21:26) Karma článku: 10,13 | Prečítané:  13623x

Nechajme sa prekvapiť, do akej miery sa plánovaný legislatívny zámer pretaví do reálneho znenia zákona a aké to pre nás všetkých bude mať následky. 

Ak bude schválená zmena exekučného poriadku  v parlamente v podobe, ktorý je navrhovaný a ktorého pracovné znenie je zverejnené tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-695, tak nás čakajú  od 1.4.2017 radikálne zmeny vo vedení exekučných konaní. Zmeny sa týkajú exekúcií začatých po 31.3.2017. 

V zásade sa bude jednať o najzásadnejšiu zmenu exekučných konaní od zavedenia Exekučného poriadku v roku 1995 ako pre veriteľov, tak aj samotných dlžníkov.

Najdôležitejšie zmeny sú podľa môjho názoru tieto:

  • exekútorov si už nebude vyberať oprávnený (t.j. budú automaticky prideľovaní súdom)
  • mení sa okamih začiatku exekúcie (po starom doručením návrhu na exekúciu exekútorovi), po novom doručením návrhu súdu
  • návrhy sa budú podávať elektronicky
  • jediným exekučným súdom bude OS Banská Bystrica
  • upovedomenie o začatí exekúcie sa bude doručovať na adresu v registri obyvateľov, ak sa nedoručí takto, tak bude doručované zverejnením v obchodnom vestníku
  • v niektorých prípadoch bude o zastavení ex. konania rozhodovať priamo exekútor a vyčíslovať trovy. 
  • trovy konania bude platiť vždy oprávnený, ak bude exekútor pri vymáhaní neúspešný
  • dôležité sú aj ustanovenia o zastavení exekúcie exekútorom podľa navrhovaného§ 61j resp. § 243i ods. 1 61n (platiť však bude len na exekúcie začaté od 1.4.2017) kedy exekútor zastaví exekúciu , ak 

pri exekúcii vedenej na majetokprávnickej osoby sa do 30 mesiacovod začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora

pri exekúcii vedenej na majetokfyzickej osoby sa do piatich rokovod začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora

NOVINKA je aj v tom, že exekútor podľa § 61 ods. 2 EP upovedomí povinného o začatí exekúcie pred vydaním exekučného príkazu. 

Príklad: Po starom exekútor najskôr zablokoval účet v banke dlžníka a až potom oznamoval dlžníkovi, že sa proti nemu vedie exekúcia. Pri začatých exekúciách od 1.4.2017 exekútor najskôr oznámi dlžníkovi že je proti nemu vedená exekúcia (a zakáže mu nakladať s majetkom) až potom bude blokovať účty a iný majetok.  Ak ho dlžník napriek zákazu predá, alebo iným spôsobom prevedie na inú osobu, nejedná sa o neplatný  právny úkon !?! 

Len v minulom roku (2015)podľa štatistík MS SR pribudlo v SR viac ako 510 000 exekučných konaní. Koľko z ich bude zastavených po novele zákona?

Pri exekučných konaniach začatých pred 1.4.2017 vydá exekútor  podľa  § 243i ods.1 upovedomenie o zastavení exekúcie ak
a) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu,
b) zastavenie exekúcie navrhol oprávnený,
c) pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do jedného roka od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok aspoň v sume základného preddavku na trovy exekúcie podľa predpisov účinných od 1. januára 2017,
d) pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do troch rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok aspoň v sume základného preddavku na trovy exekúcie podľa predpisov účinných od 1. januára 2017.

Zjednodušene povedané, ak exekútor nezistil žiadny majetok dlžníka fyzickej osoby po dobu 3 rokov, bude exekučné konanie zastavené a trovy exekučného konania (navrhovaných je 40 €) zaplatí oprávnený (veriteľ). Pri  dlžníkoch právnických osobách je táto doba ešte kratšia a je stanovená na  1 rok.

Praktický dôsledok, ktorý môžeme očakávať v roku 2017 bude hromadné zastavenie väčšiny starších exekúcií, t.j. začatých pred 31.12.2015 (pri právnických osobách) a zastavenie exekúcií začatých pred rokom 2014 pri dlžníkoch fyzických osobách.

Rovnaké pravidlo má byť uplatňované aj na exekúcie  začaté v roku 2017.

Zastavenie exekúcie pri „neobjavení“ majetku dlžníka obchodnej spoločnosti exekútorom po dobu 1 roku v zmysle navrhovaného § 243i resp. § 61j EP bude mať za následok VÝMAZ SPOLOČNOSTI z obchodného registra. Novela exekučného poriadku od 1.1.2017 tým de facto zavádza nový spôsob zániku obchodnej spoločnosti.  Upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor v Obchodnom vestníku a následne po uplynutí  6 mesačnej lehoty registrový súd vymaže obchodnú spoločnosť bez likvidácie z obchodného registra.

V tejto súvislosti môžeme očakávať dve zaujímavé (paradoxné) teoretické situácie:

1 .) Čo sa stane s prípadným majetkom spoločnosti, ktorý nedokázal exekútor „objaviť“ ,ako  sú napríklad peniaze v pokladnici, tovar, zásoby a iný hnuteľný majetok?  Keď dôjde k výmazu spoločnosti z obchodného registra = zániku právnickej osoby v zmysle obchodného zákonníka, nemôže byť vlastníkom týchto vecí  predsa neexistujúca osoba. Tento majetok si asi bude môcť ponechať konateľ resp. iná osoba majúca daný majetok v držbe, keďže nebude existovať subjekt, ktorý by si mohol  nárokovať vrátenie majetku takto vymazanej spoločnosti.

2.) Čo sa stane v prípade, ak bola dlžníkom (povinným) v exekučnom konaní  obchodná spoločnosť v likvidácii? V zmysle navrhovaného znenia ex. poriadku bude vymazaná aj takáto spoločnosť z obchodného registra BEZ likvidácie. Rovnako zaujímavá otázka vznikne pre likvidátora, ako v prvom prípade. Ak registrový súd vymaže bez likvidácie spoločnosť, ktorá je už v likvidácii, tak čo má robiť likvidátor so zostávajúcim majetkom spoločnosti? Keďže po výmaze spoločnosti z OR už nebude likvidátorom, tak si asi môže uvedený majetok ponechať... keďže ten nebude už patriť nikomu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že to nebude exekučná imunita v pravom slova zmysle. Prípadné schválenie tejto právnej normy v navrhovanej podobe však bude určite dôvodom na radosť pre desaťtisíce dlžníkov, ktorí kvôli prebiehajúcim exekúciám nemôžu nadobudnúť nehnuteľnosť v SR, resp. si poslať zarobené peniaze v zahraničí na účet v SR kvôli blokácii účtu súdnym exekútorom. Takto sa budú môcť konečne legálne zamestnať bez obavy, že o svoj príjem prídu kvôli 20-ročným exekúciám.

Taktiež budú mať radosť konatelia, likvidátori spoločností (dlžníkov), ktorí si nie vždy plnili svoje zákonom stanovené povinnosti. Teraz im zákon „ZLIKVIDUJE“ spoločnosť bez ich námahy a bezplatne. Konečne sa  „podnikateľom" zlepší podnikateľské prostredie v SR   :)  (hlavne keď mnohé spoločnosti kvôli v minulosti zavedeným daňovým licenciám - "vliezli" radšej do likvidácie z ktorej však cesta k výmazu predlženej spoločnosti v mnohých prípadoch naozaj nevedie.. Štát ako sa zdá, sa im chystá podať pomocnú ruku.

Veritelia s množstvom  neukončených exekúcií asi najskôr zaplačú nad skutočnosťou, že budú musieť v krátkom čase nájsť dodatočné prostriedky na trovy zastavených ex. konaní . Z nejakých 2 000 000 konaní neskončených budú musieť zaplatiť sumu 40 € ako odmenu exekútorovi  .To  je odhadom 80 000 000 €. Niekde som čítal štatistiku, že sa predpokladá 70 % nevymožiteľnosť exekúcií. Ak by tomu tak bolo, tak to už teraz vypadá na bohatého Ježiška 2017 pre viacerých súdnych exekútorov .

Pozn: Ak exekútor nerobil nič k vymoženiu pohľadávky 20 rokov, tak mi osobne príde 40 € celkom veľa peňazí. Ale to je len môj osobný názor s ktorým nemusí každý súhlasiť.

Nechajme sa prekvapiť, či a do akej miery sa plánovaný legislatývny zámer pretaví do reálneho znenia zákona a aké to pre nás všetkých bude mať následky. 

Nové poznámky k  4.2.2017

- Návrh zákona prešiel v NR SR s viacerými zmenami a tak sa môžeme tešiť na rozsiahlu novelu EP zákonom č. 2/2017 Z.z. nakoniec s posunutou účinnosťou od 1.4.2017.

- Prechodné a záverešné ustanovenia prešli v parlamente "vykuchaním" a § 243i ods.1 o zastavení exekúcie exekútorom začatej pred 1.4.2017 pri nevymožiteľnosti do 1 resp.3 rokov exekúcie bol vypustený. Je zvláštne, prečo zrovna toto zaujímavé ustanovenie bolo vypustené z konečného znenia, keďže malo potenciál vyčistiť súdy od množstva exekúcií. Takto sa bude pokračovať v ukončovaní "starým" zdĺhavým režimom a navyše nedôjde k prečisteniu obchodného registra od pro forma fungujúcich spoločností v očakávanom rozsahu, nakoľko sa výmaz z OR budú týkať len zastavených exekúcii pre nemajetnosť PO začatých po 1.4.2017.

- V medzirezortnom pripomienkovom konaní je novela vyhlášky https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-83 o odmenách exekútorov. Podľa návrhu pri zastavení exekúcie sa bude platiť  náhrada paušálnych výdavkov vo výške 80 €. 

 

- Dnes sa zdá, že ešte efektívnejším nástrojom hromadného zastavenia exekúcií v tomto roku bude ani nie samotná rozsiahla novela EP, ale novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. (č. 377/2016 Z.z. s účinnosťou od 1.3.2017 vo forme osobného bankrotu pre FO (podnikateľov aj nepodnikateľov) pozri viac na https://trbusek.blog.sme.sk/c/429068/exekucna-imunita-2-oddlzenie.html . 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

SVET

Minúta po minúte: Choďte a voľte, vyzval nemecký prezident

Schulz už odovzdal hlas, Merkelová pôjde k urnám poobede.


Už ste čítali?